• Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
    w V LO im. Augusta Witkowskiego
    w Krakowie

     

    1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna w V LO (przewodniczący i członkowie)  powoływana jest decyzją Dyrektora V LO.
     Szkolna Komisja Rekrutacyjna w V LO wspomagana jest przez wszystkich wychowawców planowanych klas I podczas przyjmowania dokumentów
     od kandydatów i przyjętych uczniów klas I.

    Szkolna Komisja Rekrutacyjna w V LO działa na podstawie harmonogramu pracy przygotowanego w uzgodnieniu z Dyrektorem V LO,
    w oparciu o wytyczne Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządzenie nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2022 oraz Zarządzenie nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

    1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA (TERMINY, KRYTERIA, SPOSÓB PRZELICZANIA OCEN I WYKAZ KONKURSÓW PREMIOWANYCH DODATKOWYMI PUNKTAMI LUB DAJĄCYMI PRAWO PRZYJĘCIA DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI PODAJEMY W OSOBNYM ZAŁĄCZNIKU. WYKAZ zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym podajemy również w osobnym załączniku (Zarządzenie nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 roku). Szkolna Komisja Rekrutacyjna w V LO działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku w oparciu o przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

     

    1. Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej dostępny jest na stronie: https://v-lo-krakow.edupage.org/
     w zakładce: dla kandydatów/harmonogram.

                    Rekrutacja do oddziałów klas I V LO prowadzona jest w oparciu o system rekrutacji elektronicznej prowadzony przez  organ prowadzący (Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa). Zasady naboru i wymagane dokumenty dostępne są na stronie rekrutacji elektronicznej: krakow.e-omikron.pl

    1. Oferta rekrutacyjna dla kandydatów i ich rodziców dostępna jest na stronie elektronicznej rekrutacji: krakow.e-omikron.pl oraz na stronie V LO w zakładce: „Dla kandydatów/ Planowane odziały/ Oferta Szkoły” oraz „Dla kandydatów / Planowane oddziały/ Planowane Oddziały”.
    2. Przydział języków obcych nowożytnych w V LO odbywa się w oparciu
     o ranking punktów rekrutacyjnych (dotyczy to także laureatów).
    3. Podziału kandydatów do dwóch oddziałów klas biologiczno-chemicznych (F, H) dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, biorąca pod uwagę punktację uzyskaną w postępowaniu rekrutacyjnym, w miarę równo rozłożoną w klasach: ilość laureatów, ilość uczniów i uczennic, ilość uczniów z Krakowa i spoza Krakowa.
    4. Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów do
     V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego
     – uczniów szkół podstawowych z Krakowa, Małopolski i innych województw:

      
    5. Kandydaci do V LO, którzy wybrali to liceum jako szkołę pierwszego wyboru, rejestrują się lub logują się na stronie internetowej:
     https://krakow.e-omikron.pl
     wypełniają wniosek, drukują go, podpisują ręcznie lub poprzez profil zaufania, a następnie składają wniosek zawierający dane osobowe i listę wyboru szkół oraz klas
     (wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru nawet wtedy, gdy kandydat poza V LO wybrał inne szkoły, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji)  drogą elektroniczną- meilem, pocztą  (dokumenty w kopercie A4, z podaniem imienia i nazwiska Kandydata oraz adresu nadawcy) lub poprzez osobiste dostarczenie do Skrzynki Rekrutacyjnej KR VLO (Kraków ul. Studencka 12) podczas dyżurów Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  od 17 maja do 21 czerwca (patrz: Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w V LO).
     Wymagane dokumenty w I etapie postępowania rekrutacyjnego:

    wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - wypełniony i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego lub poprzez profil zaufania

                   (na stronie krakow.e-omikron.pl, po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie można go wypełnić, a następnie wydrukować),

              dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu
             zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego /
             wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty
             i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej
            kolejności,

              dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie 
              kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata, jego rodzica rodziców lub
              rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą (patrz: zasady
              naboru i pliki do pobrania na stronie: krakow.e-omikron.pl).

     

    1. V LO rejestruje kandydata do systemu elektronicznej rekrutacji na podstawie złożonego wniosku. V LO wprowadza również ewentualne zmiany we wniosku zgłoszone przez kandydata i jego prawnych opiekunów.
    2. W II etapie rekrutacji zarejestrowany przez V LO kandydat składa wyłącznie
     w V LO:  

    Wymagane dokumenty:

    - poświadczona przez  dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej


    - poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu  egzaminu po 8. klasie


    - poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego / wojewódzkiego konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty
    (w przypadku, jeśli nie były dostarczone wraz z wnioskiem), lub innych konkursów i szczególnych osiągnięć,  w których uczeń uzyskał wysokie miejsce dające punkty w procesie rekrutacji do szkoły (mowa o osiągnięciach wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły).

     Uzyskane przez ucznia miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych  i sportowych (wymienionych w załącznikach do ZARZĄDZENIA nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 roku)  lub jego  szczególne osiągnięcia (również w konkursach, zawodach nie wymienionych w załączniku 11/21) muszą być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły w rubryce „szczególne osiągnięcia”.
    W przypadku uzyskania przez ucznia dużej ilości szczególnych osiągnięć dopuszczalne są zapisy skrótowe na świadectwie. Komisja Rekrutacyjna prosi w takim wypadku o dostarczenie dokumentów wyjaśniających zastosowane zapisy skrótowe.
    Podkreślamy, że Komisja Rekrutacyjna może dokonać wpisu jedynie tych szczególnych osiągnięć, które zostały wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

    -
    w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami – orzeczenie  kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym  publicznej poradni specjalistycznej.
    Uwaga! Dokumenty składane są drogą meilową, pocztą lub poprzez dostarczenie ich do skrzynki rekrutacyjnej.

     

    1. V LO sprawdza wprowadzone dane w przypadku kandydata, który uczęszcza do szkoły objętej systemem elektronicznej rekrutacji lub wprowadza dane
     z kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu po 8. klasie szkoły podstawowej do systemu elektronicznej rekrutacji w przypadku pozostałych kandydatów. Wszelkie reklamacje kandydat i jego prawni opiekunowie wnoszą do Przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
     w V LO.
    2. Po ogłoszeniu przez V LO wyników postępowania kwalifikacyjnego list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych
     w wyznaczonym terminie kandydat potwierdza wolę nauki w V LO poprzez złożenie w szkole oryginałów świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu egzaminu po 8. klasie szkoły podstawowej oraz innych dokumentów wymaganych przez V LO.
    1. Wszelkie odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w V LO   rozpatruje Dyrektor V LO, który podejmuje ostateczną decyzję.


      

    Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w V LO
    Paweł Pabian