• Procedury pracy szkoły w czasie epidemii Zasady bezpieczeństwa dla Uczniów i Rodziców

    • V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie

     Procedury pracy szkoły w czasie epidemii

     Zasady bezpieczeństwa dla Uczniów oraz Rodziców 

      

     PODSTAWA PRAWNA
      

     1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

     2. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z2019r.poz. 59 ze zm.),

     3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

     4. Rozporządzenie MinistraE dukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z2003r.Nr6poz. 69 ze zm.),

     5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U z 2020r. poz. 493),

     6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 art.8a ust.5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca 1985r .o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

     7.Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

     I. INFORMACJE WSTĘPNE:

     1.   Do szkoły może przychodzić tylko:

     a)  uczeń zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

     b)  uczeń, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

     2. Przez objawy chorobowe wskazujące na infekcję dróg oddechowych rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy
     z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu.

     HIGIENA I DEZYNFEKCJA:

     1. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

     2.  Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązkowe jest noszenie maseczek ochronnych w przestrzeniach ogólnodostępnych to znaczy na korytarzach, schodach i wszelkich ciągach komunikacyjnych oraz w bibliotece szkolnej.

     3. Podczas lekcji w pracowniach szkolnych - w przypadku braku możliwości zachowania odpowiedniego dystansu – zaleca się (zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ, GIS) noszenie masek ochronnych.

     4.  Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk. Należy dezynfekować ręce podczas wejścia do budynku szkoły: zamontowano stanowiska dezynfekcji przy wejściach do szkoły, przy sekretariacie oraz w toaletach.

     5. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry. Należy obowiązkowo zmierzyć temperaturę podczas wchodzenia do szkoły (termometry zamontowano obok stanowisk dezynfekcji rąk). W przypadku niepokojących pomiarów temperatury ciała (stan podgorączkowy – powyżej 37C, gorączka – od 38C) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt najbliższemu pracownikowi szkoły, który przekazuje informację dyrektorowi. Po sprawdzeniu zasadności zgłoszenia uczeń zostaje umieszczony w izolatorium i oczekuje na odbiór przez rodziców.  

     6. Należy przestrzegać zaleceń znajdujących się na plakatach informacyjnych odnośnie mycia i dezynfekcji rąk oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.

     7. Podczas każdej przerwy lekcyjnej należy wietrzyć pracownie. Zaleca się – w miarę możliwości – prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.

     8. Uczniowie powinni ograniczyć przemieszczanie się w trakcie przerw do niezbędnego minimum. Jednocześnie zaleca się częste wychodzenie na dziedziniec szkolny – z zachowaniem rekomendowanego odstępu. Należy unikać gromadzenia się w większe grupy. Podczas przemieszczania się obowiązuje ruch prawostronny.

     9. Przed każdą lekcją informatyki uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji swojego stanowiska pracy (przetarcie klawiatury, myszy i stolika chusteczką z płynem dezynfekującym). Na terenie szkoły przeprowadzane są codzienne prace porządkowe w celu utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, ciągach komunikacyjnych oraz czyszczenie wszelkich powierzchni dotykowych – poręczy, klamek
     i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur i włączników – jednak niemożliwa jest bieżąca dezynfekcja pracowni informatycznych po każdej lekcji przez pracowników obsługi. Uczniowie powinni posiadać osobisty płyn dezynfekujący lub odpowiednie chusteczki.

      

     ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY:

     1. Zaleca się organizację przerw dla uczniów oraz zajęć wychowania fizycznego w miarę możliwości na świeżym powietrzu. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

     2. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. Zaleca się – w miarę możliwości – pozostawienie otwartych okien przez cały dzień.

     3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie/plecaku. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

     4.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

     5. Korzystanie z biblioteki szkolnej: osoby wchodzące do biblioteki w celu wypożyczenia książki zobowiązane są do noszenia maseczki. Zajmowanie miejsc w czytelni odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu; uczniowie zajmują miejsca wskazane przez pracownika biblioteki. Korzystający z czytelni mogą pracować bez masek. W bibliotece obowiązuje zasada wietrzenia pomieszczeń minimum raz na godzinę. Wypożyczanie książek odbywa się z uwzględnieniem czterodniowego okresu kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.

     6. Wszelkie niepokojące objawy pogarszającego się samopoczucia/stanu zdrowia należy bezzwłocznie zgłosić najbliższemu pracownikowi szkoły, który przekazuje informację do sekretariatu szkoły lub dyrektora. Uczeń – pod opieką nauczyciela/pracownika szkoły – oczekuje w izolatorium na odbiór przez rodziców. Izolatorium zorganizowano w sali obok wejścia do biblioteki szkolnej. Jest to pomieszczenie posiadające osobne wejście z zewnątrz szkoły.

     7. Podczas wizyty w gabinecie pielęgniarki szkolnej należy mieć założoną maseczkę
     a następnie zastosować się do poleceń pielęgniarki.

     8. Podczas wejścia do gabinetów pedagoga szkolnego i psychologów należy mieć założoną maseczkę a następnie zastosować się do poleceń wymienionych pracowników szkoły.

      

     PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW:

     1. Wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników kuchni, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy (1,5m), a jeśli to niemożliwe środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni
     i sprzętów.

     2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych. Należy używać sztućców jednorazowych. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce
     z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.

     3. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.

     4.  Jeśli nie jest możliwa organizacja spożywania posiłku z zachowaniem zalecanego dystansu, dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.

     5.   Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.

     6.   Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.

      

      

     POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA:

     1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby zostaje umieszczony w izolatorium  z zapewnieniem min. 2 m odległości pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

     2.  Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:

     jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.

     3.  Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

     4.  Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

     5. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

     6.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu.

     7.  Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

     8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

      

     POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU KONTAKTU Z OSOBĄ PODEJRZANĄ
     O ZAKAŻENIE:

     1.    Definicja KONTAKTU obejmuje:

     a) każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

     b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

     c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

      

     2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

     a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji - codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

     b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

     c) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      

     ZASADY OBECNOŚCI RODZICÓW W BUDYNKU SZKOŁY:

     1. Dyrekcja zaleca ograniczenie przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Przy wchodzeniu do szkoły rodziców obowiązują te same zasady, co uczniów (dezynfekcja rąk i pomiar temperatury ciała).

     2. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach, którymi są: hall główny, ciągi komunikacyjne prowadzące do sekretariatu oraz gabinetów pedagoga i psychologów (jak również same wymienione pomieszczenia).

     3. Kontakty rodziców z nauczycielami zaleca się prowadzić telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku konieczności wizyty w szkole, wskazane jest wcześniejsze ustalenie terminu i uzyskanie akceptacji dyrekcji.

     4. Zasady organizacji wywiadówek podawane są każdorazowo przed zebraniem z uwagi na możliwą zmienność warunków pracy szkoły.

     5. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych.