•  

   RODO – klauzula informacyjna

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego z siedzibą przy ul. Studenckiej 12, 31-116 Kraków.

   Podane nam dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę. Informujemy, że:

   – mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do podanych  danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

   – podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

   – mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   – podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.

   – konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.

   – podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub na podstawie przepisów prawa.

   – dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD):

   Anna Borowczak

   e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

    

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać