• Regulamin zmian grup językowych

   • I.  Zmiana języka  na wniosek ucznia

    1.  W czerwcu, najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego, uczeń składa do dyrektora szkoły podanie z prośbą o zmianę języka. Podanie musi zawierać uzasadnienie prośby oraz musi być zaopiniowane przez nauczyciela grupy językowej, którą uczeń chce zmienić. Opinia nauczyciela powinna zawierać informacje o postępach ucznia, frekwencji oraz  aktywności na lekcjach. Dyrektor wyraża zgodę (lub nie) na zmianę języka  i informuje o swojej decyzji  nauczyciela grupy docelowej.

    2. Nauczyciel grupy docelowej wyznacza zakres materiału do nadrobienia. Uczeń otrzymuje go na piśmie.

    3.  Uczeń przystępuje do sprawdzianu w ostatnim tygodniu sierpnia.

    4.  Jeśli uzyska ze sprawdzianu ocenę co najmniej dostateczna, od września rozpoczyna naukę języka w nowej grupie. Jeżeli nie uzyskał oceny dostatecznej – pozostaje w grupie dotychczasowej.

     

    II.  Zmiana grupy na wyższą na wniosek ucznia

    1.  Uczeń, który ma przynajmniej ocenę 4 na koniec roku, zgłasza w czerwcu (po wystawieniu oceny końcowo rocznej) swojemu nauczycielowi  j. obcego chęć zmiany grupy. Nauczyciel opiniuje podanie ucznia, które uczeń składa do dyrektora szkoły.

    2.  Uczeń dostaje na piśmie zakres materiału do nadrobienia.

    3.  Uczeń przystępuje do egzaminu sprawdzającego w ostatnim tygodniu sierpnia.

    4.  Jeżeli uzyska ze sprawdzianu ocenę co najmniej dobrą – od września rozpoczyna naukę w nowej grupie.

    5.  Zmiana grupy na wyższą możliwe jest też z rekomendacji nauczyciela.

     

    III.  Zmiana grupy na niższą  możliwe jest tylko z rekomendacji nauczyciela.

    Nauczyciel języka może zaproponować zmianę grupy z wyższej do niższej, jeśli uczeń – mimo wszelkich starań – wykazuje braki nie do nadrobienia w danej grupie.