• REKRUTACJA 2021/2022

     

    TRYB I HARMONOGRAM

     

     

    Szanowni Państwo, Kandydaci do klas pierwszych, Rodzice i Opiekunowie,

     

     

    Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.

     

    Dyrekcja i Szkolna Komisja Rekrutacyjna V LO informują w związku z tym:

     

    • z powodu sytuacji epidemicznej dyżury Komisji Rekrutacyjnej będą odbywane drogą telefoniczną (terminy zamieszczamy poniżej). NUMERY TELEFONÓW (PODANE RÓWNIEŻ NA STRONIE SZKOŁY):

     

    573 264 622

     

    ·    kandydaci   będą   mogli   korzystać   z    trzech   form    składania    wniosków

     

    o przyjęcie do V LO i dokumentów uzupełniających (wymienionych poniżej w pkt. Etapy rekrutacji): drogą elektroniczną - mailem, pocztą (dokumenty w kopercie A4, z podaniem imienia i nazwiska Kandydata oraz adresu nadawcy) lub poprzez osobiste dostarczenie do Skrzynki Rekrutacyjnej KR VLO (wystawiona będzie od 17 maja w holu szkoły, koło portierni).

     

     

    • UWAGA DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY ORAZ FINALISTÓW   I   LAURATÓW OLIMPIAD   PRZEDMIOTOWYCH, KTÓRE DAJĄ UPRAWNIENIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI - WRAZ Z WNIOSKIEM NALEŻY PRZESŁAĆ KOPIĘ ZAŚWIADCZENIA O UZYSKANIU TYTUŁU WYMIENIONYH ZAWODÓW.
    • W przypadku korzystania z drogi elektronicznej kandydat wypełniony wniosek:
      1. drukuje,
      1. dokument PODPISUJĄ KANDYDAT i RODZIC/OPIEKUN PRAWNY,
     1. dokument Kandydat skanuje,
     2. wysyła na podany wyżej adres mailowy.

     

    W mailu OBOWIĄZUJE PODANIE IMIENIA, NAZWISKA, TEMATU korespondencji (np. wniosek, zmiana we wniosku, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata itd.).

     

    Kandydaci mogą sprawdzić, czy przesłany wniosek został przez Komisję Rekrutacyjną zatwierdzony poprzez wejście na stronę internetową: krakow.e-omikron.pl (od momentu zatwierdzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną, kandydaci nie mogą sami dokonywać we wniosku zmiany zapisu, np. wybranej kolejności oddziałów – by tego dokonać, należy się skontaktować z KR).

     

    PRZYPOMINAMY, ŻE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM UCZNIOWIE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ SAMI ZAKŁĄDAJĄ KONTO NA PLATFORMIE E-OMIKRON, UZYSKUJĄ HASŁO DOSTĘPU I SAMI WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK.

     

    • Potwierdzone przez szkołę podstawową kopie świadectw i wystawione przez OKE kopie wyniki egzaminów po szkole podstawowej Kandydaci dostarczają, korzystając z dwóch form:

     

    1/ pocztą tradycyjną lub

     

    2/ osobiście poprzez wrzucenie dokumentów do Skrzynki Rekrutacyjnej KR VLO (patrz poniżej, pkt. Etapy rekrutacji).

     

     

    • KR V LO przypomina, że, zgodnie z zarządzeniem władz oświatowych, dodatkowe punkty przyznawane będą TYLKO ZA TE OSIĄGNIĘCIA, KTÓRE SĄ WPISANE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY

     

    PODSTAWOWEJ. Odpowiedzialność za dokonanie wpisów na świadectwie jest kompetencją szkoły podstawowej. Kandydaci muszą zadbać o czytelność wpisów osiągnięć uzyskanych od klasy 4 do klasy 8. Prosimy o dołączanie potwierdzonych kopii zaświadczeń/dyplomów konkursów, zawodów itp. - wprowadzonych na świadectwie, co pozwoli na weryfikację wpisu operującego skrótem lub sformułowanego w sposób nie pozwalający na ustalenie, jaka pula punktów przysługuje kandydatowi (zakres zawodów, tytuły, miejsca). Przypominamy, że wykaz punktowanych konkursów i zawodów zamieszczony jest na stronie szkoły w zakładce Planowane oddziały.

     

    • W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną Kandydaci i ich Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zaleceń władz odnośnie środków ostrożności stosowanych w trakcie kontaktu z pracującymi w czasie rekrutacji nauczycielami i innymi pracownikami V LO.

     

     

     

    ETAPY REKRUTACJI

     

    1. ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKU – drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczenie dokumentów do Skrzynki Rekrutacyjnej V LO

     

    17 maja – 21 czerwca

     

    1. ETAP – UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje -

    drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczenie dokumentów

     

    do Skrzynki Rekrutacyjnej V LO 25 czerwca - 14 lipca 2021

     

    Dotyczy uczniów kończących 8-letnią szkołę podstawową, którzy wybrali V LO jako szkołę pierwszego wyboru).

     

     

    Wymagane dokumenty:

     

    1. wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - wypełniony i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego

     

    (- na stronie krakow.e-omikron.pl, po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie można go wypełnić, a następnie wydrukować;

     

      • wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy gdy kandydat poza V LO wybrał inne szkoły, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji),

     

    1. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności,

     

     1. dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej), jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

     

    oraz (od II ETAPU):

     

    1. poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
    2. potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu po szkole podstawowej.
    3. w razie decyzji Kandydata o zmianie szkoły, dokumenty podane jako obowiązujące w ETAPIE II.

     

    TERMINY przesyłania/składania wyżej wymienionych dokumentów:

     

    Data

    Godziny i forma pracy Komisji,

     

    forma kontaktu i przekazywania

     

    dokumentów (oprócz drogi

     

    elektronicznej i pocztą

     

    tradycyjną)

    17 maja (poniedziałek)

    14.00-16.00 dyżur telefoniczny

     

    9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

    20 maja (czwartek)

    14.00-16.00 dyżur telefoniczny

     

    9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      24 maja (poniedziałek)

    14.00-16.00 dyżur telefoniczny

     

    9:00-15:00 Skrzynka Rekrutacyjna

      27 maja (czwartek)

    14.00-16.00 dyżur telefoniczny

     

    9:00-15:00 Skrzynka Rekrutacyjna

      31 maja (poniedziałek)

     

     

    14:00 – 15:00 dyżur telefoniczny

    9:00-15:00 Skrzynka Rekrutacyjna

    31 maja jest ostatnim dniem składania wniosków dla kandydatów, dla których V LO jest szkołą pierwszego wyboru, a jedną z następnych szkół jest szkoła dwujęzyczna, oddział dwujęzyczny, międzynarodowy, klasa wstępna oddziały przygotowania wojskowego, oddziały wymagające szczególnych predyspozycji i oddziały prowadzące szkolenie sportowe

      7 czerwca (poniedziałek)

     

     14.00-16.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      10 czerwca (czwartek)

     

     14.00-16.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      14 czerwca (poniedziałek)

     

     14.00-16.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      16 czerwca (środa)

     

     13.00-16.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      17 czerwca (czwartek)

     

     12.00-15.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      21 czerwca (poniedziałek)

     

     12.00-15.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      25 czerwca (piątek)

     

     13.00-15.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

       9 lipca (piątek)

     

     11.00-13.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      12 lipca (poniedziałek)

     

     11.00-13.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      13 lipca (wtorek)

     

     11.00-13.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

      14 lipca  (środa)

     

     11.00-13.00 dyżur telefoniczny

      9.00-15.00 Skrzynka Rekrutacyjna

     

    III ETAP

     

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie

     

     

    22 lipca 2021 (czwartek) godzina 10.00

     

     

     

    IV ETAP

     

    Potwierdzanie woli podjęcia nauki

    w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

    przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych

    23-30 lipca 2021 r. -

    we wskazanych salach V LO (informacje o przydzielonych salach podane zostaną w holu szkoły) 
    Uwaga! Przy składaniu dokumentów nie jest wymagana obecność kandydata.

     

    Wymagane dokumenty:

    1.      oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

    2.      oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej.

    3.      dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem),

    4.      kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,

    5.      karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły)

     

    Data

    godziny

    Forma kontaktu: osobiste

     

     

    przekazanie dokumentów,

     

     

    złożenie podpisu

    23 lipca (piątek)

    10.00-15.00

    wskazane sale w budynku V

     

     

    LO przy ulicy Studenckiej

     

     

    12 w Krakowie

    29 lipca (czwartek)

    10.00-14.00

    wskazane sale w budynku V

     

     

    LO przy ulicy Studenckiej

     

     

    12 w Krakowie

    30 lipca (piątek)

    11.00-15.00

    wskazane sale w budynku V

     

     

    LO przy ulicy Studenckiej

     

     

    12 w Krakowie

     

    V ETAP

     

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do V LO

     

     

    Termin: 2 sierpnia (poniedziałek) godz. 10:00

    tablice ogłoszeń w holu głównym V LO w Krakowie, strona internetowa

     

    Szkoły

     

    Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona tylko wtedy, gdy V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie będzie dysponowało wolnymi miejscami w oddziałach klas I – dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową w roku szkolnym 2021/2022):

     

    Termin:

    Dyżur Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w V LO:

    3 sierpnia

    (wtorek)

    w godzinach: 11.00 – 14.00  w pracowni informatycznej w V LO

    5 sierpnia

    (czwartek)

    w godzinach: 11.00 – 14.00  w pracowni informatycznej w V LO

     

    Jeżeli rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona, 16 sierpnia 2020 roku
    do godz. 12.00
    Szkolna Komisja Rekrutacyjna w V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie poda do publicznej wiadomości listy przyjętych do oddziałów klas I  - tablice ogłoszeń w holu głównym V LO.
    Zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki w V LO w dniu 20 sierpnia w godzinach 10.00-14.00. Miejscem potwierdzania woli kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej jest sekretariat V LO.

    Ostateczna lista przyjętych zostanie ogłoszona 23 sierpnia w holu szkoły.

     

    Uwaga! W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się dokumentacją obowiązującą

    w poprzednich jej etapach  wraz z  podaniem o przyjęcie do danego oddziału.

     

     

    Informacje dodatkowe:

     

    1. W terminie 3 dni od ogłoszenia przez V LO list przyjętych i nieprzyjętych Kandydatom niezakwalifikowanym przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. KR uzasadnia odmowę w terminie 3-dniowym. Od rozstrzygnięcia KR przysługuje wniesienie odwołania do Dyrektora Szkoły. Dyrektor V LO rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni. Wnioski

    Kandydatów niezakwalifikowanych do V LO dostarczone muszą być w podanych terminach do Skrzynki Rekrutacyjnej V LO.

     

     

    2.Nauka języków obcych w V LO odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Przydział języków obcych odbywa się wg rankingu punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów klas I (dotyczy to także laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych).

     

     

     

    Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w V LO

     

    Paweł Pabian