• Deklaracja dostępności

  •  

   Deklaracja dostępności V Liceum Ogólnokształcącego
   im. Augusta Witkowskiego
   w Krakowie

   Wstęp Deklaracji

   V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.v-lo.krakow.pl.

   V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w skrócie V LO ):

   Telefon: (12) 422-31-72, (12) 422-92-31
   E-mail: august@v-lo.krakow.pl
   Adres korespondencyjny: ul. Studencka 12, 31-116 Kraków

   Osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: Dariusz Górka

   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.v-lo.krakow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01.

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

   podwyższony kontrast (białe tło granatowe litery, bordowe tło i białe litery), wersja tekstowa strony, bez grafiki, wyróżnienie odnośników.

   Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-18.
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Siedziba V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie:

   • przy ul. Studenckiej 12

   spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

   W zakresie dostępności architektonicznej:

   1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
   2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablice informacyjne na każdym skrzydle korytarza , portier,
   3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

   W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

   1. zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową poprzez wprowadzenie przez bramę i windę do pomieszczeń szkolnych.

    

   LISTA SAL: