• Deklaracja dostępności

  •  

   Deklaracja dostępności V Liceum Ogólnokształcącego
   im. Augusta Witkowskiego
   w Krakowie

   Wstęp Deklaracji

   V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.v-lo.krakow.pl.

   V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w skrócie V LO ):

   Telefon: (12) 422-31-72
                     (12) 422-92-31
   E-mail: august@v-lo.krakow.pl
   Adres korespondencyjny: ul. Studencka 12, 31-116 Kraków

   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.malopolska.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Data publikacji strony internetowej: 2012-03-23.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-20.

   Strona internetowa www.v-lo.krakow.pl.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

   • nowa strona internetowa szkoły jest w budowie
   • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-20 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań V LO,
   • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-20 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań V LO.

   Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

   • podwyższony kontrast (białe tło granatowe litery, bordowe tło i białe litery),
   • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
   • wyróżnienie odnośników.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Dariusz Górka, e-mail: dgorka_admin@v-lo.krakow.pl, telefon: (12) 422-31-72 lub (12) 422-92-31 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

   Dostępność architektoniczna

   Siedziba V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie:

   • przy ul. Studenckiej 12

   spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

   W zakresie dostępności architektonicznej:

   1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
   2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablice informacyjne na każdym skrzydle korytarza , portier,
   3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

   W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

   1. zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową poprzez wprowadzenie przez bramę i windę do pomieszczeń szkolnych.

    

   LISTA SAL: