• Oferta szkoły

   •  

    OFERTA SZKOŁY  - 2024/2025

    Szanowni Rodzice Kandydatów, Drodzy Kandydaci,

    Kryteria brane pod uwagę przy wyborze szkoły średniej są różnorodne, ale najczęściej należą do nich: poziom nauczania w danej placówce, charakter środowiska szkolnego, wyniki w rankingach (maturalnym, olimpijskim, EWD), bezpieczeństwo, atmosfera i dodatkowe możliwości stwarzane przez liceum. Poniżej szereg informacji, które, mamy nadzieję, skłonią Państwa do wybrania Piątki.

    V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie w roku szkolnym 2024/2025 planuje utworzenie 8 oddziałów klas pierwszych. Dyrekcja V LO zastrzega sobie prawo do zmiany liczby oddziałów ze względów organizacyjnych i informuje, że rekrutacja do klas I odbywa się do oddziałów klasowych bez możliwości przenoszenia z oddziału do oddziału o zupełnie innym profilu.  

    W podsumowaniu roku szkolnego 2022/2023 nasze liceum zajęło, drugie miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Szkół ponadpodstawowych miesięcznika „Perspektywy” i „Rzeczpospolitej”, pierwsze miejsce
    w rankingu szkół ponadpodstawowych w Małopolsce w 2023 r.
    Warto podkreślić, że uczniowie V LO osiągnęli najlepsze wyniki matur (na poziomie podstawowym, a jeszcze wyraźniej w egzaminach na poziomie rozszerzonym – decydującym o przyjęciu na studia) zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych. Szczególnie ważne dla kandydatów są informacje o tzw. EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) –  MEN podał wskaźniki przyrostu wiedzy uczniów w latach 2019-2021. Zdecydowanie najlepiej wypadła nasza szkoła. Według ekspertów, uczniowie „Piątki” robią największe postępy w nauce spośród wszystkich licealistów w Małopolsce.  Informacje na ten temat również w sieci:

    Wskaźniki EWD za lata 2019-2021

    Zmiana formuły egzaminu maturalnego i wdrożenie egzaminem ósmoklasisty przekładają się na sytuację,
    w której w 2023 roku wskaźniki dla liceów ogólnokształcących mogłyby zostać obliczone jedynie na podstawie danych z jednego roku. Ponieważ będzie utrzymana zasada publikowania wskaźników opartych na wynikach co najmniej 30 absolwentów (przeciętnie po 10 osób na jeden rocznik we wskaźniku trzyletnim), dla dużej części szkół nie uda się wyznaczyć nowych wskaźników nawet dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, a dla większości placówek – dla przedmiotów dodatkowych. Z tego powodu w 2023 roku wskaźniki EWD dla 4-letnich liceów ogólnokształcących nie będą publikowane. Zostaną one udostępnione po raz pierwszy w 2024 roku jako wskaźniki dwuletnie.

    RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2024

    O Piątce ponadto:

    • Szkoła posiada (w ramach bazy dydaktycznej): bibliotekę z czytelnią, 4 pracownie informatyczne, pracownie językowe, gabinety: chemiczny, fizyczny, biologiczny – wszystkie wyposażone w multiprojektory; salę gimnastyczną, siłownię, salę do aerobiku, stołówkę/bufet, windę dla niepełnosprawnych.
    • Szkoła uczestniczy w programach edukacyjnych: Czysty Kraków, Pracownia Edukacji Obywatelskiej (MEN), Projekt „Zachować pamięć”, Projekt  „Relais de la Memoire Juniors”. 
    • Nauczanie języków obcych odbywa się w systemie międzyoddziałowym, według stopnia znajomości danego języka. Języki obce (język obcy pierwszy - 3 godz. w tygodniu i język obcy drugi - 2 godz. w tygodniu) do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski. O przydziale języków decyduje liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym.
    • Szkoła prowadzi grupy międzyoddziałowe języka niemieckiego DSD II w wymiarze 5 godz. w tygodniu.
    • Zajęcia pozalekcyjne: koło teatralne, chór, warsztaty matematyczne, sekcja siatkarska, Akademia Filmowa,  warsztaty edukacji obywatelskiej, udział w pracach parlamentu młodzieży (organizacja debat), warsztaty medyczne prowadzone przez lekarzy ze Specjalistycznego Szpitalaim. J.Dietla w Krakowie, działalność wolontariatu, Wszechnica Witkowskiego.
    • Współpraca zagraniczna: wymiana edukacyjna ze Szwecją, wymiana z Jacobson Gymnasium Seesen (Niemcy), wymiana z gimnazjum z Molfelty (Włochy).
    • Szkoła realizuje wielodniowe wyprawy (oddziały klasowe i zespoły międzyklasowe) o charakterze poznawczym, edukacyjnym i rekreacyjnym. Tu m.in. wycieczki do Włoch, Belgii, Austrii, Niemiec, Francji, Ałowacji czy Czech. Ważnym elementem edukacji są Obozy Naukowe V LO organizowane poza Krakowem (Bukowina Tatrzańska, Groń i in.).
    • W szkole działa Wszechnica Witkowskiego - powstała jako inicjatywa edukacyjna V LO w roku 2003. Spotkanie nauczycieli „Piątki" (prof. Marii Magdaleny Hryniewicz, Bożeny Ostachowskiej-Kos i Dariusza Pasieki) z Dyrektorem Instytutu Polonistyki UJ, profesorem Andrzejem Borowskim, pozwoliło na ustalenie formuły współpracy: cyklicznych wykładów naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego w murach naszego Liceum. Do tej pory odbyło się kilkadziesiąt wykładów i spotkań dyskusyjnych z przedstawicielami nauki różnych dyscyplin, dziennikarzami, artystami i politykami.
    • W ramach współpracy V LO z Wydziałem Polonistyki UJ klasa humanistyczna od  października każdego roku szkolnego rozpoczyna cykl zajęć prowadzonych przez wybitnych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Zajęcia odbywają się w drugiej klasie (uczniowie oddziału „A” realizują więc dodatkowe 2 godziny lekcyjne tygodniowo.  W roku szkolnym odbywają się 4 bloki tematyczne – zazwyczaj językoznawczy, historycznoliteracki, literaturoznawcze (różne metody czytania dzieł literackich, analiza dzieła literackiego – poezji i prozy) i blok poświęcony dramatowi i teatrowi. Prowadzący zajęcia to m.in. prof. prof. A. Załazińska, K. Sikora, Donata Ochmann, Jakub Niedźwiedź, D. Jarząbek-Wasyl, I.Węgrzyn, G. Urban-Godziek, P.Bukowiec, T.Kunz, T.Majkowski.
    • Dyrekcja szkoły w ubiegłym roku podjęła  współpracę z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II.
    • Nauczyciele przygotowani do nauczania w formie online..

     

    Opis planowanych  oddziałów klasowych:

    Oddział A

    Oddział pod patronatem Wydziału Polonistyki UJ, Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ i Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Klasa przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na wydziale Prawa i Administracji, na kierunkach prawniczych, filologicznych (w tym polonistyki), międzywydziałowych studiów humanistycznych, historii, archeologii, filozofii, socjologii, psychologii, prawa, administracji, politologii i stosunków międzynarodowych. W ramach współpracy V LO z Wydziałem Polonistyki UJ klasa humanistyczna w klasie drugiej (od października) realizuje cykl zajęć (2 godziny tygodniowo w ramach podziału godzin – co oznacza 5 godzin programu LO + 2 godziny akademickie) prowadzonych przez wybitnych naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego.

    Oddział B

    Oddział pod patronatem Instytutu Historii UJ, Instytutu Socjologii UJ oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Klasa przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na Wydziałach Prawa i Administracji, Historii, Geografii, na politologii, stosunkach międzynarodowych oraz na kierunkach ekonomicznych i społeczno-ekonomicznych.

    Oddział C

    Oddział pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Klasa matematyczno-chemiczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów na kierunkach chemicznych i matematyczno-przyrodniczych.
     

    Oddział D

    Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów
    na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.

    Szkoła objęta  patronatem Instytutu Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą w Krakowie, mieszczącym się przy ul. Kawiory 21.

    Oddział E

    Oddział pod patronatem Instytutu Matematyki UJ oraz Instytutu Informatyki UJ. 
    Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca przede wszystkim uczniów do studiów informatycznych, na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.  Zajęcia z algorytmiki i fakultet matematyczny prowadzone na Kampusie UJ.
    Oddział realizuje od klasy 1 algorytmikę i  fakultet matematyczny w szkole prowadzone przez pracowników UJ.

     

    Oddział F i H 

    Oddziały pod patronatem Wydziału Chemii UJ i Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Klasy biologiczno-chemiczno-matematyczne przygotowujące uczniów przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych. Klasy biologiczno-chemiczno-matematyczne, mające w chwili obecnej przewidziane rozszerzenia z biologii, chemii i matematyki.

     

    Oddział G

    Oddział pod patronatem Instytutu Fizyki UJ. Klasa matematyczno-fizyczna przygotowująca uczniów do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych.  Zajęcia z fizyki prowadzone przez pracowników Instytutu Fizyki UJ (od 2. klasy).  Od klasy 3. uczeń ogranicza się do wyboru jednego przedmiotu: fizyka UJ bądź fizyka rozszerzona prowadzona przez nauczycieli V LO.