• List powitalny od Rady Rodziców na rok 2022/2023

    •  

      

      

     Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

      

      

     W imieniu Prezydium Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie serdecznie witamy Państwa w kolejnym roku szkolnym 2022/2023.

     Wszystkie informacje o działaniach Rady znajdą Państwo na stronie Szkoły w zakładce Rada Rodziców.

     Rada Rodziców jest organem Szkoły działającym w pełnej współpracy z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym, w oparciu o stosowne przepisy prawa (Kompetencje i zasady działania RADY RODZICÓW – opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ) oraz Regulamin Rady Rodziców i Statut V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klas. Kierowana zaś jest obecnie przez 9-osobowe Prezydium, wybierane spośród delegatów klas, w trakcie corocznego Walnego Zebrania Rady Rodziców.

      

     Serdecznie zapraszamy do współpracy Wszystkich Rodziców, którym bliska jest działalność społeczna i szeroko rozumiane dobro V Liceum Ogólnokształcącego.

     Walne Zebranie Rady Rodziców i wybory nowego Prezydium Rady Rodziców odbędzie się w październiku 2022.

      

     Działalność Rady Rodziców i wykorzystanie środków z Funduszu Rady Rodziców:

     Rada Rodziców działa od momentu wyboru jej składu na dany rok szkolny, do czasu wyboru Rady Rodziców w nowym składzie na kolejny rok szkolny, co ma miejsce zwykle w miesiącu październiku. Podkreślenia wymaga, iż konieczność wydawania decyzji w sprawach szkolnych, istnieje także w miesiącach wakacyjnych.

     Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 zebrała się na jednym Walnym Zebraniu, zaś Prezydium Rady Rodziców zebrało się na 9 zebraniach stacjonarnych. Na Zebraniach tych omawiane były sprawy szkolne, rozpatrywane były różnorodne wnioski: Uczniów, Rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli, a także członków Rady Rodziców, a w ich następstwie – podejmowane były przez Prezydium Rady Rodziców uchwały. Ponadto, pomiędzy Zebraniami, Prezydium Rady Rodziców gdy zaszła potrzeba podejmowało uchwały na bieżąco w trybie online, tak Rada Rodziców działała także w miesiącach wakacyjnych. W sumie, Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wraz z okresem wakacyjnym podjęło ponad 50 uchwał.

      

     Aktywność Rady Rodziców skupia się na działaniach wspierających Uczniów i działalność Szkoły.

     Rada Rodziców działa na rzecz Społeczności Szkolnej, przez co należy rozumieć zarówno pojedynczych uczniów, grupy uczniów, jak i całą społeczność szkolną. Tym samym działa także na rzecz szeroko pojętego dobra Szkoły, czyli V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

     Rada Rodziców ściśle współpracuje z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym V LO w kwestiach dydaktycznych, naukowych i wychowawczych związanych z planami nauczania, bieżącym działaniem i rozbudową Szkoły, a także z Samorządem Uczniowskim w sprawach bieżących, jak i w szerszych przedsięwzięciach (jak Konferencja VisMUN 2022), a także ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół V LO – SAIP (w minionym roku zwłaszcza w ramach obchodów 150-lecia V LO).

      

     Dwoje przedstawicieli Rady Rodziców w dniu 4 kwietnia 2022 roku uczestniczyło pracach Komisji przeprowadzającej Konkurs na stanowisko Dyrektora szkoły publicznej - V LO w Krakowie na kolejną kadencję.  

      

     W ramach swojej działalności, w roku szkolnym 2021/2022, Rada wydatkowała środki min. na:

     Ø  - wspieranie uczniów w rozwoju ich indywidualnych talentów oraz aktywności w zakresie olimpiad i różnego rodzaju konkursów przedmiotowych i tematycznych: szkolnych, krajowych i międzynarodowych (min. koszty nagród, koszty dojazdów),

     Ø  - dofinansowanie organizacji sportowych zawodów szkolnych (min. szkolne zawody narciarskie), a także wszelkiej aktywności sportowej,

     Ø  - dofinasowanie dodatkowych aktywności organizowanych przez Szkołę (min. w zakresie Koła Strzeleckiego),

     Ø  - dofinansowanie aktywności Szkoły w zakresie wszechstronnej edukacji i opieki nad uczniami (min. cyklu spotkań z psychologami, różnego rodzaju warsztatów odbywających się na terenie szkoły), 

     Ø  - wspieranie biblioteki szkolnej (min. w sfinansowaniu prenumeraty czasopism),

     Ø  - wspieranie działalności Chóru V LO, którego sukcesy są szczególnie imponujące w kontekście szkoły nie będącej szkołą muzyczną,

     Ø  - doposażenie pracowni szkolnych w specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie ponad standardowym przewyższającym standardy nauczania (min. pracownia chemiczna, stanowisko obsługi czytelnika w bibliotece szkolnej),

     Ø  - pomoc dla uczniów potrzebujących (min. w postaci dofinansowania wyjazdów na  szkolne wycieczki, dofinansowania obiadów dla dzieci z Ukrainy),

     Ø  - współfinansowanie wraz z SAIP nowego (w miejsce zniszczonego) Sztandaru Szkoły),

     Ø  - współfinansowanie obchodów 150-lecia V LO w ramach, którego obecni uczniowie V LO mogli uczestniczyć w Gali Jubileuszowej w Centrum Kongresowym ICE Kraków nieodpłatnie,

     Ø  - dofinansowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia matur próbnych,

     Ø  - wystrój szkoły na czas okresów świątecznych,

     Ø  - szczególnym wydatkiem z Funduszu Rady Rodziców, jest tzw. premia dla aktywnych.

     Polega ona na zwrocie danej klasie, do dyspozycji Wychowawcy i Samorządu Klasowego (np. na opłacenie wycieczki klasowej, wspólnego wyjścia do teatru, kina, innego rodzaju wspólnej klasowej aktywności) określonego procentu dokonanej łącznej wpłaty na Fundusz RR (30% środków wpłaconych na Fundusz RR w przypadku dokonania wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców przez 90% uczniów tej klasy, 20% środków w przypadku dokonania wpłaty składki na Fundusz RR przez  80% uczniów tej klasy oraz 10% w przypadku dokonania wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców przez 70% uczniów tej klasy.

     Rada Rodziców zarządza kilkoma funduszami:

     Fundusz Rady Rodziców – jest to podstawowy fundusz, dzięki któremu Rada Rodziców ma możliwość realizowania swoich statutowych zadań. Składka wynosi obecnie 150,00 złotych i jest to wpłata coroczna,

     Fundusz ksero – jest to fundusz celowy, dzięki któremu pokrywane są koszty obsługi urządzeń kserujących i zakup papieru. Środki wpłacane na ten fundusz pozwalają nauczycielom na pracę z uczniami w oparciu o szereg materiałów dodatkowych, testów oraz realizację próbnych matur. Składka wynosi obecnie 50,00 złotych i jest to wpłata coroczna.

     Ponadto prosimy o wpłatę składki na Fundusz Pomocy Szkole – składka wynosi obecnie 200,00 złotych i jest to wpłata jednorazowa na cały czas edukacji ucznia w V LO. Funduszem tym zarządza Dyrekcja V LO, a środki są przeznaczane na poprawę warunków technicznych i wyposażenia Szkoły ponad obowiązujący standard

      

     Wszystkie wpłaty prosimy kierować na konto Rady Rodziców z podaniem: imienia i nazwiska ucznia oraz klasy, rodzaju funduszu, którego dotyczy wpłata, tj.: Fundusz Rady Rodziców, Fundusz Ksero, Fundusz Pomocy Szkole.

      

     Numer konta Rady Rodziców:

     22 1240 2294 1111 0000 3723 6410

     Rada Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

      

     1)      Fundusz Rady Rodziców: 150,00 złotych (rocznie)

     2)      Fundusz Ksero: 50,00 złotych (rocznie)

     3)      Fundusz Pomocy Szkole: 200,00 złotych (jednorazowo)

      

      

                                                                                       Pieczęć Prezydium Rady Rodziców

      

      

     W imieniu Prezydium Rady Rodziców

     Imię i Nazwisko                  Pełniona funkcja                                                        

      

     Zbigniew Siejka             Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców   

     Ewa Czudek-Grzyb       Zastępca Przewodniczącego PRR                   

     Kinga Kapera-Małek                  Skarbnik                                                      

     Ewa Szymańska                            Sekretarz                                                  

     Katarzyna Nowak                         Członek                                                      

     Aleksandra Schoen-Żmijowa   Członek                                                     

     Przemysław Hybel                        Członek                                                     

     Tomasz Ślusarczyk                      Członek                                                      

     Zbigniew Sendera                         Członek